Press Esc to close

Aktuality

Pro Monumenta

Pro Monumenta – prevencia údržbou je preddefinovaný  projekt, podporený z  Finančného mechanizmu EHP pre roky 2009-2014 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky tak, ako ho popísala Programová dohoda medzi Výborom pre finančný mechanizmus založeným Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom a Úradom vlády Slovenskej republiky ako Národným kontaktným bodom, zastupujúcim Slovenskú republiku, o financovaní Programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“.
Projekt je tiež súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR pre roky 2012 - 2016 a jedna z úloh strategického vládneho materiálu "Koncepcie ochrany pamiatkového fondu v SR do roku 2020".
Pro Monumenta – prevencia údržbou  vychádza z predpokladu, že pravidelná údržba nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je mnohonásobne lacnejšia, ako jej komplexná pamiatková obnova raz za niekoľko desaťročí". Veľa porúch a poškodení historických budov pamiatkového fondu je spôsobených jednoduchým zanedbaním starostlivosti, alebo nevhodnou údržbou.

Základné ciele projektu
Vytvorenie systému preventívneho monitoringu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v zmysle § 22 zákona č. 49/2001 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu  v znení neskorších predpisov. Zainteresovanie vlastníka, užívateľov pamiatky, údržbárov, upratovačov: všetkých, ktorí môžu vytvoriť systém „skorého varovania“.

Základné nástroje projektu
Materiálne, technické a organizačné zabezpečenie troch  geograficky rovnomerne alokovaných skupín nezávislých, zručných špecialistov, ktorí budú vykonávať monitoring kultúrnych pamiatok. Výsledkom monitoringu bude  vypracovanie „Technickej správy o kultúrnej pamiatke“ (TSKP). Inšpekčný tím bude zároveň schopný poskytnúť vlastníkovi informácie o technickom stave, ohrozeniach, príčinách poškodenia a odporučiť najefektívnejší spôsob údržby. Vlastníkovi KP vyhotoví "Certifikát o stave KP" ako sumárnej správy, ktorá popíše stav budovy a zároveň vlastníkovi vydá konkrétne odporúčania a postupy na odstránenie nájdených nedostatkov. Vytvorenie malej webovej aplikácie, ako rezervačného a objednávkového systému inšpekcií. Vypracovanie stručných rukovätí základnej údržby kultúrnej pamiatky v elektronickej forme a ich šírenie medzi vlastníkmi a správcami pamiatok. Komplexný systém školení, tréningov a workshopov pre členov tímu a zároveň iné školenia pre vlastníkov alebo správcov kultúrnych pamiatok. Zdieľanie skúseností a informácií s expertmi z iných krajín, kde obdobný systém implementovali, poskytovanie dobrých skúseností pre nórskeho partnera.
Projekt Pro Monumenta má  svojho nórskeho partnera, ktorým je  Riksantikvaren - Direktoratet for Kulturminneforvaltning, nórska obdoba PÚ SR. Partner sa bude aktívne podieľať na prenose know-how z Nórska na Slovensko, ale aj naopak.
Pro Monumenta – prevencia údržbou je novou zložkou v činnosti Pamiatkového úradu SR. Prostredníctvom nej sa zlepší poznanie o aktuálnom stave nehnuteľných kultúrnych pamiatok, na mieste sa odstránia ich drobné poruchy a zároveň sa zlepší informovanosť vlastníkov či správcov  nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach ich údržby. Vyššia schopnosť udržať pamiatku v dobrom stave prispeje k zachovaniu najvýznamnejších súčastí nášho národného kultúrneho dedičstva.

Základné informácie o projekte – zhrnutie
Názov: Pro Monumenta – prevencia údržbou
Termín realizácie: 1. 1. 2014 – 30. 04. 2017.
Predpísaná udržateľnosť: minimálne 5 rokov
Alokované prostriedky: 1 152 056,- €
Základný cieľ: Vytvorenie systému preventívneho monitoringu nehnuteľných  kultúrnych pamiatok v SR

Výstupy projektu
• zmonitorovanie minimálne 210 nehuteľných kultúrnych pamiatok (min. 400 v rámci    udržateľnosti projektu)
• vytvorenie 3 trojčlenných monitorovacích tímov, pôsobiacich v rámci celej SR a ich komplexné zaškolenie a technicko-organizačné zabezpečenie
• organizácia 6 seminárov pre správcov a vlastníkov nehnuteľných pamiatok
• príprava a šírenie 7 elektronických príručiek pre správcov a vlastníkov nehnuteľných pamiatok
• organizácia 3 stretnutí s nórskym partnerom a zahraničnými expertmi
• vytvorenie webstránky projektu s rezervačným formulárom na vykonanie monitoringu stavu pamiatky

           
Tabuľky realizovaných inšpekcií 2014 - 2017 pozri v časti Galéria. 


logo
 
logo
 
logo
 
logo