Press Esc to close

Aktuality

Pro Monumenta

Vitajte na stránke odboru preventívnej údržby pamiatok Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Prevádzkujeme samostný web, ktorý už 10 rokov slúži na poskytovanie informácií o spôsoboch a možnostiach preventívnej údržby nehnuteľných pamiatok na Slovensku. Môžete tu nájsť návody ako správne svojpomocne spraviť inšpekciu pamiatky, alebo na nej vykonať drobné opravy. Môžete cez registračný formulár v hornej lište požiadať Pamiatkový úrad SR o vykonanie inšpekcie vašej pamiatky a vytvorenie technickej správy o jej stave (inšpekcia a vypracovanie technickej správy je bezodplatné). Zistíte tu viac o  možnostiach a participácií na kurzoch a tréningoch v oblasti tradičných stavebných remesiel, ktoré odbor v priebehu roka organizuje. Tiež aj informácie o projektoch, ktoré celý systém peventívnej údržby pamiatok na Slovensku pomohli zaviesť. 

Sme tu pre vás aby sme pomohli udržať nehnuteľné pamiatky v čo nejlepšom stave.    

Pro Monumenta II. 

Projekt pro Monumenta II. bol financovaný spolu v sume 1 500 tis. € prostredníctvom Grantov EHP a spolufinancovaný v sume 225 tis. € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
Išlo o preddefinovaný projekt realizovaný v rámci programu  "Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca". 

Hlavným cieľom Pro monumenta, ktorý sa podarilo naplniť bolo:

Dobudovanie udržateľného systému preventívnych prehliadok nehnuteľných pamiatok tak aby sa v jeho rámci vykonalo minimálne 100 inšpekcií ročne a vybudovanie 3 malých školiacich stredísk pre tradičné remeselné postupy používaných pri obnove pamiatok.

Trvanie implementácie projektu bolo nastavených na 36 mesiacov no neskôr predĺžené na 50 mesiacov: 1. 5. 2019 – 30. 6. 2023. 

V rámci druhej fázy projektu boli rozšírené kapacity inšpekčných skupín o 3 nových, vyškolených inšpektorov a adaptáciu existujúcich budov v správe Pamiatkového úradu SR pre potreby OPÚP. Inšpekcie sa vykonali na pamiatkových objektoch vo vlastníctve/správe štátu, územnej, regionálnej a miestnej samosprávy, registrovaných cirkví v SR, ktoré sú verejne dostupné. Tieto inšpekcie neboli spoplatňované. Na požiadanie sa vykonávali aj inšpekcie pamiatok vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, ktoré predložili žiadosti do dotačného systému Obnovme si svoj dom – podprogram 1.6, ako podklad pre rokovanie komisie pri posudzovaní žiadostí. Bolo vybraných 30 pamiatok, kde v minulosti už boli vykonané inšpekcie a vypracovaná TSKP, ktoré sa opäť podrobili našej prehliadke a prebehla kontrola plnenia odporúčaných prác pomenovaných v správe.
Efektivita práce všetkých troch tímov sa okrem ich posilnenia o jedného inšpektora zvýšila aj zavedením používania dronov na vizuálnu obhliadku ťažko prístupných miest pamiatky či doplnením tímovej výbavy o menšiu pojazdnú dielňu. Výpovedná hodnota hlavného výsledku vykonaných inšpekcií – Technických správ o pamiatke – sa pre vlastníka/správcu ku koncu trvania projektu navýšila prostredníctvom výpočtu predpokladanej ceny opráv, ktoré vyplynú z inšpekcie. Do konca apríla 2023 bolo vykonaných 344 inšpekcií, pričom v projekte ich bolo naplánovaných 210.
Školiace strediská a regionálne centrá OPÚP PÚ SR – Pro Monumenta vznikli v rámci existujúcich vhodných objektov v správe Pamiatkového úradu SR a to v rámci KPÚ Trnava, KPÚ B. Bystrica – pracovisko B. Štiavnica a KPÚ Prešov – pracovisko Levoča. Každé zo školiacich stredísk vykonávalo činnosť v rámci svojho vlastného remeselného zamerania nasledovne:

Trnava – vápenné omietky, omietky, jednoduché fasádne štuky, zámočníctvo
Banská Štiavnica – tesárstvo, štiepanie šindľov, stolárstvo
Levoča – klampiarstvo, umelecké klampiarstvo, tesárstvo

Spolu bolo v nových školiacich pracoviskách  v rámci projektu preškolených 33 remeselníkov.


Obnovené a adaptované objekty PÚ SR na to vybrané, získali administratívnu časť pre inšpektorov PM a časť výučbovú – vhodnú na teoretickú výučbu pre 10 – 12 ľudí, ako aj špecifické remeselné dielne, sklady na nástroje a materiál, či garáže pre pojazdné dielne. Dielne sa využívali nielen na praktické „workshopy“ pre účastníkov školení, ale aj ako pracoviská pre inšpektorov Pro Monumenta. 

V rámci projektu boli v rokoch 2021 – 2022 zorganizované štyri celodenné podujatia s názvom Deň odkvapov v historických centrách miest Skalica, Banská Štiavnica, Kežmarok a Levoča. V ich priebehu všetci dvanásti inšpektori dokázali s pomocou vlastníkov/správcov pamiatok vyčistiť odkvapy na viac ako sto nehnuteľných pamiatkach.

Realizácia projektu Pro Monumenta významnou mierou prispela aj k organizačnému a materiálno-technic- kému zabezpečeniu procesu pasportizácie tisíc pamiatkových objektov v správe štátu, ktorá je jednou z úloh rezortu kultúry v rámci Plánu obnovy a odolnosti.


Základné informácie o druhej fáze projekte zrealizovanej v rokoch 2019 – 2023:
Názov: Pro Monumenta II. – prevencia údržbou
Termín realizácie: 1. 5. 2019 – 24. 4. 2023
Predpísaná udržateľnosť: minimálne 5 rokov
Alokované prostriedky: 1 500 000.- €

Partner projektu: Riksantikvaren Directorate for cultural heritage

Základný cieľ: Dobudovanie systému preventívneho monitoringu nehnuteľných kultúrnych pamiatok v SR


 Sledujte našu sekciu Aktuality alebo FB profil Pro Monumenta a dozviete sa viac. 


Projekt bude oficiálne ukončený 30. júna 2023. Pri príležitosti uzavretia projektu sa dňa 6. júna 2023 uskutočnila tlačová konferencia a následne aj záverečná konferencia v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave za účasti hlavných koordinátorov a spolupracujúcich organizácií zo Slovenska i zahraničia. Bližšie informácie o dosiahnutých výsledkoch a priebehu projektu prináša tlačová správa z podujatia.


Projekt Pro Monumenta – prevencia údržbou, na ktorý projekt Pro Monumenta II. nadväzoval, bol preddefinovaný  projekt, podporený z  Finančného mechanizmu EHP pre roky 2009-2014 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt bol tiež súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR pre roky 2012 - 2016 a jedna z úloh strategického vládneho materiálu "Stratégia ochrany pamiatkového fondu v SR do roku 2020".

Projekt Pro Monumenta – prevencia údržbou dal v rokoch 2014 - 2017 vzniknúť organizačnej zložke v rámci Pamiatkového úradu SR: Odboru preventívnej údržby pamiatok (OPÚP). Prostredníctvom OPÚP sa zlepšuje poznanie o aktuálnom stave nehnuteľných kultúrnych pamiatok, na mieste sa odstraňujú ich drobné poruchy a zároveň sa zlepšuje informovanosť vlastníkov či správcov  nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach ich údržby. 

Oba implementované projekty Pro Monumenta – prevencia údržbou & Pro Monumenta II.  vychádzajú z predpokladu, že pravidelná údržba nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je mnohonásobne lacnejšia, ako jej komplexná pamiatková obnova raz za niekoľko desaťročí. 


Základné ciele projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou implementovaného v rokoch 2014 - 2017 boli:
Vytvorenie systému preventívneho monitoringu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v zmysle § 22 zákona č. 49/2001 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu  v znení neskorších predpisov. Zainteresovanie vlastníka, užívateľov pamiatky, údržbárov, upratovačov: všetkých, ktorí môžu vytvoriť systém „skorého varovania“.

Základné informácie o projekte – zhrnutie:
Názov: Pro Monumenta – prevencia údržbou
Termín realizácie: 1. 1. 2014 – 30. 04. 2017.
Predpísaná udržateľnosť: minimálne 5 rokov
Alokované prostriedky: 1 152 056,- €
Základný cieľ: Vytvorenie systému preventívneho monitoringu nehnuteľných  kultúrnych pamiatok v SR

Výstupy projektu:
• zmonitorovanie  221 nehnuteľných kultúrnych pamiatok 
• vytvorili sa 3 trojčlenné monitorovacie tímy, pôsobiace v rámci celej SR: komplexne zaškolení a technicko-organizačne vynikajúco zabezpečení inšpektori pamiatok
• bolo pripravených 6 seminárov pre správcov a vlastníkov nehnuteľných pamiatok
• na stiahnutie sme nachystali 7 elektronických príručiek pre správcov a vlastníkov nehnuteľných pamiatok: kliknite na časť "pre vlastníka"
• zorganizovali sme 3 stretnutia s nórskym partnerom a zahraničnými expertmi
• vytvorili sme túto  webstránku projektu, ktorej veľký benefit je aj rezervačný formulár, prostredníctvom ktorého vlastník/správca pamiatky žiada Odbor preventívnej údržby pamiatok PÚ SR o vykonanie monitoringu stavebno-technického stavu pamiatky

Ako bol projekt a jeho dopady na oblasť kultúrneho dedičstva vyhodnotený si môžete prečítať v Evaluačnej správe ku celému programu. Projekt CLTTPP001 Pro Monumenta - prevencia údržbou je hodnotený  v rámci celej správy, najmä však na stranách 29-31. 

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP. Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú: 

  • Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  • Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  • Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo 
  • Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  • Spravodlivosť a vnútorné záležitosti
Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk 
Budeme tiež radi ak vyplníte dotazník, ktorý skúma informovanosti o Grantoch EHP a Nórska. Dotazník nájdete na linku: https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39 
logo
 
logo
 
logo
 
logo