Press Esc to close

Aktuality

FAQ

Môžem si nechať  diagnostikovať  vlastnú pamiatku?

Pokiaľ je objekt národnou kultúrnou pamiatkou v štátnom, verejnom alebo cirkevnom vlastníctve a je prístupný verejnosti, projekt PRO MONUMENTA umožňuje jej prehliadku zdarma v priebehu implementácie projektu. Z kapacitných dôvodov, bol však vypracovaný zoznam pamiatok, ktoré sa budú monitorovať. Prípadné zmeny, resp. doplnenia tohto zoznamu sú na individuálnom posúdení  technického koordinátora projektu a kapacitných možností inšpekčnej skupiny.  Po skončení trvania projektu predpokladáme aj prehliadky objektov národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s finančnou spoluúčasťou vlastníka. Výška spoluúčasti ešte nebola stanovená.

Je možné dopĺňať objekty na zoznam?

Je možné zaslať návrh na kontaktnú adresu technického koordinátora. Pokiaľ bude objekt vyhovovať stanoveným kritériám, môže byť zaradený do zoznamu, jeho prehliadka však nie je v období trvania projektu garantovaná, pretože závisí od naplnenia kapacitných možností jednotlivých pracovných skupín.

Čo je potrebné pripraviť pred návštevou inšpekčnej skupiny?

Predovšetkým by mal byť pri návšteve prítomný vlastník alebo správca objektu, ktorý disponuje základnými informáciami  o údržbe a vykonaných opravách na objekte, mal by sprístupniť všetky priestory, prípadne zabezpečiť osvetlenie, či prívod elektrickej energie, pokiaľ to bude pre prácu potrebné.

Je možné poskytnúť pre práce pri údržbe vlastný materiál?

V niektorých prípadoch nemusí inšpekčná skupina disponovať identickým stavebným materiálom, aký bol pri stavbe použitý (napr. konkrétny typ strešnej krytiny), po dohode s inšpekčnou skupinou je to možné.

Môžu pracovníci inšpekčnej skupiny vykonávať aj rozsiahlejšie opravy objektu?

Nie, ich úlohou je okrem "diagnostiky" objektu vykonať ukážku základnej údržby v rozsahu primeranom pracovnému času vyčlenenému na konkrétny objekt a poučiť majiteľa o spôsobe vykonávania základnej údržby. Rozsiahlejšie opravy si vlastník na základe odporučení v „technickej správe kultúrnej pamiatky“ zabezpečí  u dodávateľov takýchto prác.

gallery
 
gallery