Press Esc to close

Aktuality

Rezervačný formulár

Vážený vlastníci/správcovia nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

Rezervačný formulár na vykonanie preventívnej inšpekcie tímom Pro Monumenta je prvým kontaktom potenciálneho záujemcu o inšpekciu nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, ktorej je vlastník/správca. Preventívna inšpekcia sa vykonáva predovšetkým na pamiatkach v dobrom alebo mierne narušenom, nie havarijnom stavebno-technickom stave. Havarijné stavy a stavy dlhodobo zanedbanej údržby nehnuteľných pamiatok nebudú predmetom inšpekcie. 

Vypracovanie Technickej správy o stave pamiatky (TSKP) a vydanie certifikátu o stave (CSP) pamiatky je zdarma. 

 Na požiadanie sa vykonávajú aj inšpekcie pamiatok vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, ktoré predkladajú žiadosti do dotačného systému Obnovme si svoj dom – podprogram 1.5, ako podklad pre rokovanie komisie pri posudzovaní žiadostí. 

Spoplatňovať sa bude skutočne použitý materiál pri oprave nájdenej drobnej poruchy a celkové dopravné náklady inšpektorov na revíziu pamiatky. Celková cena teda bude závisieť od rozsahu pamiatky a jej stavu, ako aj od vzdialenosti sídla inšpekčnej skupiny od pamiatky a počtu návštev, nevyhnutných na odstránenie poruchy. Obyčajne predstavuje niekoľko desiatok až niekoľko stoviek EUR. 

Pokiaľ pamiatka spĺňa kritériá (nie havarijný stav), na vašu žiadosť bude e-mailom odpovedať vedúci odboru preventívnej údržby pamiatok PÚ SR alebo jeho zástupca najneskôr do 10 pracovných dní. V tomto čase sa overia zaslané informácie ako aj vyťaženosť inšpekčnej skupiny a na ich základe stanoví ďalší postup. 

Podľa geografickej príslušnosti vás následne bude kontaktovať príslušná inšpekčná skupina Pro Monumenta a dohodne termín prvej inšpekcie. Na Váš kontaktný e-mail vám zašle prílohy ako súhlas vlastníka s vykonaním inšpekcie a informácia o tom, že vybrané úkony inšpekčného zásahu sú spoplatnené a budú fakturované pri odovzdaní TSKP a CSP. 

Inšpekcia a akýkoľvek zásah je podmienený doručením súhlasu vlastníka s vykonaním inšpekcie s podpisom oprávnenej a zodpovednej osoby.

Prosíme, vždy vkladajte formát čísla PSČ bez medzery  a nezabudnite pred odoslaním formulára zakliknúť "Súhlas so spracovaním osobných údajov na úradné účely." Pokiaľ tak neurobíte, formulár sa neodošle.Údaje o vlastníkovi/správcovi

Meno

Priezvisko

Názov inštitúcie

Ulica

Číslo

Mesto

PSČ
 
Kontaktná osoba

Meno

Priezvisko

Email

Telefónne číslo
 
Údaje o pamiatke

Názov pamiatky


Číslo pamiatky v Ústrednom zozname nehnuteľných pamiatok

Ulica

Číslo

Mesto

PSČ
 
Údaje o inšpekcii

Rozsah inšpekcie popis, max 1000 znakov

Termíny prvej inšpekcie Uveďte 3, prvý termín najskôr 1 mesiac od zaslania žiadosti
 
 
 
gallery